Provozní informace

PROVOZ MŠ pastelka

Provoz MŠ: pondělí - pátek od 6,30 - 17 hodin.

Provoz je celoroční výjma st. svátků

O případném uzavření/výluce školy jsou rodiče včas informováni. (např. Vánoce, sanitace, zkrácený provoz...)

PŘIHLÁŠENÍ DÍTĚTE

Děti do MŠ jsou přijímány během celého školního roku (pokud to dovolují kapacitní možnosti) a to podáním Žádosti o přijetí, doložením potvrzení lékaře (dítě je schopno nástupu do MŠ, řádně očkované), dále sepsáním Smlouvy o poskytnutí péče o dítě, vyplněním Evidenčního listu a přihlášky ke školnímu stravování.

Ukončení docházky dítěte

Doručením podepsané písemné výpovědi - ukončení docházky dítěte/odstoupení od smlouvy. POZOR výpovědní lhůta je 30 dní od jejího předání do MŠ.


Pravidla docházky

 • Za bezpečnost dětí odpovídá učitelka od doby převzetí dítěte od jeho rodičů do doby jejich předání rodičům nebo jimi pověřené osobě.
 • Vybrané dny docházky je možné změnit, jen pokud to umožňuje kapacita školky.
 • S ohledem na ostatní děti nepřijímáme děti s příznaky infenkčního onemocnění (včetně větší rýmy a kašle). V případě, že se dítěti přitíží během dne, bez prodlení voláme rodičům.

 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit.
 • Oblečení dětí má být podepsané. Pokud tak není, neručíme za ztráty věcí.

 • Čtete pozorně informace na nástěnce nebo na dveřích, abyste na nic důležitého nezapomněli.Přečtěte si pozorně Školní řád MŠ.


Absence

Nepřítomnost dítěte

Pokud víte, že Vaše dítě nedorazí na aktuální den docházky nebo si "myslíte", že bude nemocné (rýma, kašel), je nemocné, informujte nás neprodleně a včas na telefon! Infekční onemocnění hlaste ihned po jejim zjištění!

V den odhlášení, docházka propadá, oběd lze vyzvednout od 11:30- 12:30 hodin. (Víkendové omluvy na telefon neakceptujeme, děkujeme za pochopení).

- V případě krátkodobé nemoci nebo jiné absence dítěte se školné nevrací. Dlouhodobá nemoc (min. 14 dní) po doložení potvrzení od lékaře (70% vratná částka rodičům v nadcházejícím měsíci, odečteno z částky ).
- Individuální varianta docházky, rodič vyčerpá náhradním termínem (pokud dovoluje kapacita) v daném měsíci. Docházka se do dalších měsíců nepřevádí!

Dlouhodobá nemoc = min. 14 dní a více

Nevyčerpané dny v daném zaplaceném měsíci do následujících měsíců nepřevádíme.
Za vámi nevyčerpané služby bohužel peníze nevracíme.

Práva a povinnosti rodičů

 • Rodiče nebo jimi určený zástupce předají dítě odpovědné osobě.
 • Dítě vyzvedávají osobně rodiče nebo jimi písemně pověřené osoby.
 • Rodiče jsou povinni předem nahlásit individuální zdravotní zvláštnosti dítěte - alergie, diety, léky, jiný způsob stravování apod.
 • Rodiče musí doložit, že dítě má povinné očkování.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte a změny telefonních čísel.
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění, mohou přispívat svými nápady a náměty k obohacení programu nebo projevit jakékoliv připomínky k provozu.
 • Rodiče mají právo konzultovat výchovné pokroky i problémy svého dítěte s učitelkou.
 • Rodiče mají právo na diskrétnost a ochranu informací, týkajících se jejich osobního a rodinného života. Informace o dětech jsou důsledně využívány pouze pro vnitřní potřebu školky, jeslí, dětské skupiny.
© 2022 Školka Pastelka
Vytvořil Tomáš Kulhánek